Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulaminy

Czcionka:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2022 z dnia 12.09.2022 r.                                                                                                                                       w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze Zbiorów i Usług                                                                                                                             Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG                                                                                          MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYŚLIBORZU

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu, zwana dalej Biblioteką, służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki uprawnieni są wszyscy, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece, po okazaniu Karty Czytelnika lub dokumentu tożsamości.
 3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2. Zasady rejestracji użytkowników Biblioteki

 1. W celu uzyskania Karty Czytelnika dającej możliwość korzystania z materiałów i usług Biblioteki należy okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL i wypełnić formularz zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika Biblioteki odpowiadają i podpisują formularz zapisu rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dokument tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz legitymacja szkolna.
 2. Na czytelniku spoczywa obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz z dokonywanymi w nim zmianami. Regulamin w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki.
 3. Pierwsze wydanie Karty Czytelnika jest bezpłatne. W przypadku utraty Karty lub jej zniszczenia wydaje się ją ponownie. Za drugą i każdą kolejną Kartę pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem. Użytkownik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego Karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie Karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Czytelnika przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez jej właściciela.
 5. Użytkownik Biblioteki zobowiązany jest informować o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w formularzu zapisu.

§ 3. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki

 1. Przy wypożyczaniu materiałów bibliotecznych przez użytkowników Biblioteki, obowiązuje wolny dostęp do półek, z wyjątkiem dostępu do materiałów multimedialnych.
 2. Użytkownik może wypożyczyć z danego działu Biblioteki maksymalnie do 10 jednostek bibliotecznych różnego rodzaju: na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie – 10 książek, 10 audiobooków;
 3. Bibliotekarz ma prawo skrócić okres wypożyczenia danej pozycji, jeśli na dany tytuł jest duże zapotrzebowanie ze strony innych użytkowników.
 4. Łączna liczba wszystkich wypożyczeń z Biblioteki nie może przekroczyć 10 pozycji.
 5. Wypożyczone materiały należy zwracać do tego działu, z którego zostały wypożyczone.
 6. Na prośbę użytkownika Biblioteki bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i zamówić pozycje aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.  
 7. Użytkownik ma prawo do rezerwacji materiałów bibliotecznych znajdujących się aktualnie w Bibliotece. Rezerwowanie i zamawianie nie będzie możliwe jeśli użytkownik Biblioteki ma na koncie niezwrócone w terminie materiały biblioteczne lub ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki.
 8. Czas oczekiwania zamówionej/zarezerwowanej pozycji na użytkownika to 3 dni.
 9. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata według obowiązującego Cennika za każdy dzień po terminie zwrotu. Opłata naliczana jest od każdej wypożyczonej pozycji.
 10. Czytelnikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka może wysyłać upomnienia. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.
 11. Jeżeli użytkownik Biblioteki, mimo upomnień, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka jest uprawniona dochodzić swych roszczeń na drodze określonej przepisami prawa.

§ 4. Wypożyczenia książek z czytelni poszczególnych działów

 1. Istnieje możliwość wypożyczania użytkownikom do domu na noc, niedzielę, dni świąteczne itp., wybranych książek z czytelni w ilości nie większej niż 4 egzemplarze z całej Biblioteki.
 2. Wypożyczenie realizowane jest w danym dniu najwcześniej na 30 minut przed zamknięciem czytelni danego działu. Zwrot wypożyczonych materiałów następuje zaraz po otwarciu działu w jego następnym dniu roboczym.
 3. Użytkownik wypożyczający książki z czytelni obowiązany jest pozostawić w depozycie Kartę Czytelnika.

§ 5. Udostępnianie materiałów bibliotecznych w czytelniach

 1. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w czytelniach za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Materiały biblioteczne udostępnia się po okazaniu Karty Czytelnika lub dokumentu tożsamości oraz po zarejestrowaniu użytkownika w rejestrze odwiedzin.

§ 6. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Użytkownik Biblioteki może za jej pośrednictwem wypożyczyć potrzebne książki ze zbiorów innych bibliotek w Polsce.
 2. Sprowadzone książki udostępnia się wyłącznie na miejscu.
 3. Tytułem zwrotu kosztów sprowadzenia książek z bibliotek krajowych pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

§ 7. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

 1. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych.
 2. Użytkownicy w chwili wypożyczania lub udostępniania im materiałów bibliotecznych, winni zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej pozycji, użytkownik jest zobowiązany ją odkupić lub uiścić opłatę w wysokości jej aktualnej wartości rynkowej. Możliwe jest również odkupienie innej pozycji, wskazanej przez bibliotekarza. Jeśli zgubieniu lub zniszczeniu ulegnie jeden z tomów książki wielotomowej – czytelnik odkupuje całość dzieła.

§ 8. Korzystanie z komputerów i internetu

 1. Korzystanie z komputerów i internetu dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych oraz edukacyjnych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
 2. Stanowisko komputerowe udostępniane jest użytkownikom po okazaniu Karty Czytelnika lub dokumentu tożsamości i dokonaniu wpisu w rejestrze odwiedzin.
 3. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, 2 osoby).
 4. Stanowisko komputerowe z dostępem do internetu udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny. Czas ten może być wydłużony w przypadku braku użytkowników zainteresowanych korzystaniem z komputerów.
 5. Wynik swojej pracy użytkownicy mogą zapisać na własnym nośniku danych.
 6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym i za nadużycia popełnione za pośrednictwem internetu.
 7. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy przy obsłudze komputera. Udziela jej jeśli dysponuje stosowną wiedzą i czasem.
 8. Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkowników w trakcie ich pracy przy komputerze. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi możliwości korzystania z komputera jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w niniejszym Regulaminie.
 9. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera oraz w jego oprogramowaniu. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane przez siebie dane.
 10. Użytkownik może korzystać w Bibliotece z własnego, przenośnego komputera.

§ 9. Usługi reprograficzne

 1. Biblioteka świadczy odpłatnie usługi reprodukowania materiałów bibliotecznych oraz materiałów własnych czytelnika poprzez ich kserowanie, skanowanie i wykonywanie wydruków czarno– białych.
 2. Bibliotekarz może odmówić wykonania kserokopii, jeśli zachodzi obawa o zniszczenie pozycji lub uszkodzenie kopiarki.
 3. W przypadku kserowania materiałów własnych czytelnika, Książnica nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i wykorzystanie kserokopii.
 4. Przy wykonywaniu kserokopii na terenie Biblioteki mają zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Kopiowane mogą być fragmenty opublikowanych materiałów, wyłącznie na użytek prywatny.
 5. Użytkownik Biblioteki za zgodą bibliotekarza może wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem fotograficznym.

§ 10. Umieszczenie ogłoszeń i pozostawienie ulotek w Bibliotece

 1. W Bibliotece mogą być eksponowane odpłatnie ogłoszenia i ulotki o szeroko pojętej tematyce kulturalno-oświatowej. Opłaty za umieszczenie ogłoszeń nie dotyczą instytucji kulturalnooświatowych finansowanych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Forma i treść ogłoszeń i ulotek musi być zaakceptowana przez dyrektora Biblioteki lub przez osobę przez niego upoważnioną.

§ 11. Opłaty

 1. Wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Opłaty pobierane są:
 1.  za usługi:
  1. reprograficzne,
  2. wypożyczeń międzybibliotecznych,
  3. drukowania,
  4. skanowania;
 2. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
 3. za zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych;
 4. za wysłanie upomnień drogą pocztową;
 5. za wydanie drugiej i kolejnych Kart Czytelnika;
 6. za umieszczenie ogłoszeń i pozostawienie ulotek.

3.  Szczegółowe zasady dotyczące odpłatności oraz wysokość opłat określa Cennik usług i opłat.                        4.  Na potwierdzenie wniesionych opłat, użytkownicy otrzymują pokwitowanie.

§ 12. Przepisy porządkowe

 1. Użytkowników Biblioteki obowiązuje:
 1. zakaz spożywania posiłków i napojów w czasie korzystania z materiałów bibliotecznych;
 2. zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz głośnych rozmów w czytelniach;
 3. zakaz palenia tytoniu na terenie Biblioteki.
 1. Czytelników w stanie nietrzeźwym, agresywnych oraz naruszających powszechnie obowiązujące normy zachowania i kultury osobistej nie obsługuje się.
 2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Czytelnicy niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu nie są obsługiwani.
 2. Czytelnik, niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może na podstawie decyzji Dyrektora zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 3. Integralną część Regulaminu stanowi Cennik usług i opłat.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 12.09.2022 r.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2022 z 12.09.2022 r.                                                                                                                                                 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze Zbiorów i Usług                                                                                                                                                          Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu

 

CENNIK USŁUG I OPŁAT

 

Lp.

Wyszczególnienie usługi / opłaty

Cena brutto

1.

Usługi reprograficzne (ksero) 1 strona

0,50 zł

2.

Skanowanie 1 strona

0,50 zł

3.

Umieszczenie ogłoszenia na 10 dni

10,00 zł

4.

Pozostawienie ulotek do 100 szt.

20,00 zł

5.

Wydanie drugiej i kolejnej Karty Czytelnika

5,00 zł

6.

Wysłanie upomnienia drogą pocztową

3,00 zł

7.

Niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych – od jednej wypożyczonej pozycji za każdy dzień spóźnienia

0,20 zł

8.

Zniszczenie, niezwrócenie wypożyczonej pozycji

wysokość jej aktualnej wartości rynkowej

 

Godziny otwarcia

Pon. 9.00 - 17.00

Wtor. 9.00 - 17.00

Środ. 9.00 - 17.00

Czwar. 9.00 -17.00

Piąt. 9.00 - 17.00

W miesiącu wrześniu

pracujemy w soboty

02.09.23 r. oraz 30.09.23 r.

w godz. 9.00 - 13.00

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny