Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

STATUT MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MYŚLIBORZU

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu zwana dalej Biblioteką, jest publiczną, samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Myślibórz.

§ 2

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu została utworzona na mocy Uchwały Nr IX/72/2003 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2003 roku.

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami).

 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami).

 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

 4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).

 5. Porozumienia zawartego dnia 26.05.2003r. pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Miastem i Gminą Myślibórz w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu myśliborskiego. (Uchwała Nr V/20/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 stycznia 2003 roku i Uchwały Nr IX/72/2003 Rady Miejskiej).

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest miasto Myślibórz, ul. Armii Polskiej 14, a terenem działalności gmina Myślibórz i powiat myśliborski.

§ 4

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Myślibórz pod numerem 2/3.
 

§ 5

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie ul. Podgórna 14/15.

§ 6

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej, zawierającej pełną nazwę oraz dane teleadresowe.


 

II Cale i zadania biblioteki

§ 7

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Myślibórz i powiatu myśliborskiego.

Uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Archiwizuje dokumenty życia społeczno – kulturalnego gminy Myślibórz, oraz powiatu myśliborskiego.

§ 8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących miasta Myśliborza i powiatu myśliborskiego,

 2. przechowywanie, ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych,

 3. udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej oraz innych źródeł informacji dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

 5. tworzenie kolekcji zbiorów specjalnych, zwłaszcza materiałów audiowizualnych i dokumentów życia społecznego,

 6. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym oraz organizowanie obsługi bibliotecznej pacjentów szpitala i innych placówek służby zdrowia,

 7. prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i edukacyjnej, organizowanie imprez służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu i regionu,

 8. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

 9. współpraca biblioteczna z zagranicą w zakresie wymiany materiałów bibliotecznych oraz doskonalenia działalności merytorycznej i organizacji instytucji bibliotecznych.

§ 9

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb i realizacji krajowej polityki bibliotecznej.

§ 10

Biblioteka, za zgodą organizatora, może – w granicach określonych przepisami prawa – zawierać porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej innych środowisk, niż określone w § 7 niniejszego statutu.


III Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 11

Biblioteką zarządza i kieruje jej działalnością dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny przed burmistrzem za jej prawidłowe funkcjonowanie.

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 12

Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki przy pomocy zastępcy, którego powołuje i odwołuje.

§ 13

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być również zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 14

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać określone w odrębnych przepisach kwalifikacje, odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

§ 15

Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określone jest na podstawie właściwych, resortowych przepisów prawa.

§ 16

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wypożyczalnia dla dorosłych

 2. Czytelnia dla dorosłych

 3. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

 4. Czytelnia dla dzieci i młodzieży

 5. Księgowość

 6. Oddział zbiorów dla niewidomych

 7. Filie biblioteczne w - Golenicach, Ławach i Sitnie.

§ 17

Zakres działania filii jest tożsamy z realizowanymi zadaniami Biblioteki wymienionymi w § 8

§ 18

W uzasadnionych przypadkach dyrektor Biblioteki może tworzyć nowe komórki organizacyjne, łączyć lub likwidować istniejące.

§ 19

Szczegółową organizacje wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 20

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, towarzystwa i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


IV Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 21

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową posiadanych środków, zgodnie z przepisami prawa, przestrzegając zasady efektywności ich wykorzystania.

 2. Rachunkowość w Bibliotece prowadzona jest według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

§ 22

 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora.

 2. Roczne sprawozdanie finansowo – rzeczowe biblioteki zatwierdza Rada Miejska w Myśliborzu.

§ 23

Źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki pochodzące z :

- dotacji budżetu Gminy Myślibórz w części dotyczącej realizacji zadań ustawowych biblioteki miejskiej,

- dotacji budżetu powiatu myśliborskiego w części dotyczącej realizacji zadań ustawowych biblioteki powiatowej,

- przychodów z prowadzonej działalności,

- darowizn,

- innych źródeł,

przeznaczanych na prowadzenie działalności statutowej i pokrycie kosztów utrzymania Biblioteki.

§ 24

Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi i wydawnictwa, określone w ustawie o bibliotekach do wysokości poniesionych kosztów ich wykonania, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 25

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

a) organizacji kursów doskonalących, konferencji i szkoleń,

b) wynajmu sal i pomieszczeń,

c) współpracy z mediami: radio, telewizja, prasa,

d) usług reklamowych,

e) prowadzenia działalności wystawienniczo – targowej,

f) organizacji imprez,

g) inne.

Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

§ 26

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 27

Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


§ 28

Wszelkich zmian w statucie dokonuje się wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

§ 29

Uchwała w sprawie zmian w statucie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Nasza placówka

Godziny otwarcia:

10:00-18:00 poniedziałek-piątek

8:00-13:00 pierwsza sobota miesiąca

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny